Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang en gebruik van deze website en/of om het even welke pagina daarvan (hierna “Website” genaamd) is onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden. Door de Website te bezoeken, het te gebruiken of er bijdragen op te posten aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud de volgende Gebruiksvoorwaarden.


Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig en naar eigen goeddunken te wijzigen of te herzien door de bekendmaking daarvan te actualiseren. U zult daarna gebonden zijn aan om het even welke van dergelijke herzieningen. Gelieve de Gebruiksvoorwaarden na te gaan elke keer wanneer u de Website wenst te gebruiken, om te verzekeren dat u de Gebruiksvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn begrijpt. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht gaan op de datum vermeld in de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. 


De termen “Barry Callebaut” , “wij”, “ons”, en/of “onze” verwijzen  naar de entiteit van de Barry Callebaut groep die verantwoordelijk is voor de Website, meer bepaald International Business Company België BVBA, Waterven 7, 8501 Kortijk (België), met ondernemingsnummer 0440.409.296. Waar gepast, kan de term “Barry Callebaut” ook verwijzen naar om het even welk geassocieerd lid van de Barry Callebaut groep. U kan ons contracteren door een mail te sturen naar info@ibcbelgium.com.


Gebruik van de Website

 • De verzender of leverancier van om het even welk bericht of inhoud naar deze Website of anders naar Barry Callebaut (behalve de inhoud geleverd door Barry Callebaut) is individueel verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie daarvan, met inbegrip van de juistheid, wettigheid, accuraatheid en de veiligheid van de transmissie. U geeft Barry Callebaut het recht om al de inhoud die u uploadt dan wel op enigerlei andere manier naar de Website stuurt, te gebruiken voor zijn zakelijke doeleinden. U gaat ermee akkoord volledig aansprakelijk te zijn voor en Barry Callebaut te vergoeden voor om het even welke aansprakelijkheidsgevallen en/of schade dan wel vorderingen voortvloeiend uit uw gebruik van de Website en de toegang van uw verbinding naar de Website.

 • Barry Callebaut behoudt zich het recht voor (maar neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid) om de inhoud van deze Website op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan wie dan ook, te wissen, te wijzigen of aan te vullen, en de gebruiker de toegang tot alle of sommige delen van de Website te ontzeggen.

 • Er wordt toestemming verleend voor de tijdelijke opslag van de webpagina’s van de Website om deze te bekijken op een PC, een scherm of een mobiel toestel. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.


Intellectuele Eigendomsrechten / Gebruik van inhoud

 • U dient ervan uit te gaan dat alles wat op de Website ter beschikking wordt gesteld, wordt beschermd door Belgische en internationale wetten betreffende de bescherming van intellectuele eigendom. De auteursrechten waarmee werken zijn bekleed, blijven, zowel individueel als collectief, van kracht ten aanzien van de inhoud die op de Website ter beschikking wordt gesteld evenals van de volledige broncode die voor de inzet van de Website wordt gebruikt. De handelsmerken, de dienstenmerken, de handelsnamen, de handelsopmaak en de producten die op deze Website worden vermeld, maken het voorwerp uit van een geregistreerde en niet-geregistreerde bescherming naar gemeen recht. Alle afbeeldingen, video-opnames, geluidsopnames en/of andere inhoud op de Website zijn ofwel de eigendom van Barry Callebaut of worden gebruikt met de toestemming van Barry Callebaut. Geen van voornoemde zaken mogen worden gebruikt zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Barry Callebaut.

 • De afbeeldingen, video-opnames, geluidsopnames en/of andere inhoud mogen slechts worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en raadpleging. Barry Callebaut dient evenwel als bron te worden vermeld, bijv. “met toestemming van Barry Callebaut”. De reproductie van met eigendomsrechten beklede afbeeldingen, video-opnames, geluidsopnames en/of andere inhoud zonder Barry Callebaut te vermelden is verboden.

 • U verbindt zich ertoe informatie die op de Website wordt weergegeven of op welke wijze dan ook wordt voorzien of informatie die u werd verstrekt met het oog op de toegang tot de Website (“Vertrouwelijke Informatie”) als vertrouwelijk te behandelen. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die openbaar is gemaakt buiten uw schuld.

 • U verbindt zich ertoe, tenzij u een beschikking van een bevoegde rechtbank dient op te volgen, geen Vertrouwelijke Informatie over te maken aan derden gedurende de termijn waarin u toegang heeft tot de Website en tot twee jaar nadat uw toegang tot de Website is beëindigd (om welke reden dan ook), noch Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken. U verbindt zich ertoe geen Vertrouwelijke Informatie te gebruiken voor de doeleinden die strijdig zouden zijn met een redelijk gebruik van dergelijke Vertrouwelijke Informatie en geen ongeoorloofde openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie toe te staan dan wel te veroorzaken.

 • U verbindt zich ertoe dat u zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat uw personeel, aannemers of elke andere persoon die geoorloofde of ongeoorloofde toegang zouden krijgen tot Vertrouwelijke Informatie, de voormelde bepalingen betreffende vertrouwelijkheid zullen naleven.

 

Aansprakelijkheid van Barry Callebaut

 • De Website, de inhoud daarvan en de producten en diensten die op de Website worden geleverd en via deze Website beschikbaar zijn, worden geleverd op basis van realiteit [“as-is”-basis] en op basis van beschikbaarheid [“as-available”-basis], en dit met alle gebreken.

 • Barry Callebaut zal redelijke inspanningen leveren om deze Website te voorzien van actuele en juiste informatie, maar legt geen verklaringen af en geeft geen garanties of waarborgen over de juistheid, de volledigheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van de geleverde informatie.

 • In de mate dat dit wordt toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving aanvaardt Barry Callebaut geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade en punitieve schade, verlies of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, winstderving, reputatieschade en/of verlies van zakelijke kansen, voortvloeiend uit uw toegang tot en het gebruik van de Website of uw onvermogen om deze Website te raadplegen, of uit uw vertrouwen op informatie die op deze Website wordt geleverd. In het bijzonder aanvaardt Barry Callebaut geen aansprakelijkheid voor schade aan uw computer of toestel of virussen die uw computer of toestel kunnen besmetten, verlies van gegevens of ander eigendom ten gevolge van uw toegang.


Indiening en Bescherming van Persoonlijke Gegevens

 • Het gebruik door Barry Callebaut van uw persoonlijke gegevens en uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw privacy worden beschreven in ons Privacybeleid welke te vinden is in de voettekst van de Website.
   
 • U erkent dat het internet een open netwerk is en dat informatietransmissie via het internet niet door Barry Callebaut wordt gecontroleerd.


Links naar Andere Sites

 • Barry Callebaut heeft niet alle sites geraadpleegd die naar de Website worden gelinkt en is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van om het even welke off-site-pagina dan wel andere sites die aan de website zijn gelinkt. Uw toegang tot en uw gebruik van dergelijke sites gebeurt op eigen risico.

Diverse

 • De product- en dienstgerelateerde informatie die door Barry Callebaut via deze Website wordt geleverd, wordt beheerst door het Belgische recht. Indien u toegang tot deze Website zou verkrijgen en/of er gebruik van zou maken vanuit een plaats die buiten het rechtsgebied van het Belgische recht valt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de respectieve lokale wetten en regelgeving.
   
 • U gaat ermee akkoord dat het recht van het Koninkrijk België, zonder toepassing van de daarin begrepen beginselen inzake internationaal privaatrecht, van toepassing is op alle kwesties aangaande het gebruik van de Website en deze Gebruiksvoorwaarden. In geval van geschillen gaat u akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Kortijk, België.


Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst geactualiseerd op 4 augustus 2017 en zijn vanaf die datum van kracht.