Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.


2. Prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.


3. De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt. Eventuele laattijdigheid kan dan ook geen aanleiding geven tot het inroepen van de ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de voorop-gestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.


4. De goederen worden geleverd af fabriek. Vervoerkosten zijn ten laste van de kant. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soort goederen slaat, van zodra deze geïndividualliseerd zijn. Nochtans blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling.


5. De bestelde goederen en materialen worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengkomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan.


6. Wanneer de klant weigert de levering af te nemen of ons het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ten zijne nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de prijs, en in geval van maatwerk op 75% van de prijs, BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kunnen wij opteren, mits aangetekende melding aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering, en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de prijs, en in geval van maatwerk op 75% van de prijs, B.T.W. exclusief, van het niet uitgevoerd gedeelte van de overeenkomst, het meer gevorderde door ons te bewijzen.


7. De prijs wordt van rechtswege vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen.


8. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel bij de levering, contant en zonder korting. Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 1,25% per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits aangetekende ingebrekestelling daartoe. Wordt in de bijzonder voorwaarden betaling in schijven overeengekomen, dan wordt het openstaande saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding, bij niet of niet tijdige betaling van één der schijven.


9. Bij niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtwege vermeerderd met 12‑%, met een minimum van 49,58 en een maximum van 1859,20 . ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente van 1,25 % per maand of gedeelte van maand op.


10. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.


11. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kunnen wij ten alle tijde opteren voor de rechtswege ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, mits aangetekende melding in die zin. In dat geval halen wij de koopwaar die onze eigendom is terug waar zij zich bevindt, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de prijs, en in geval van maatwerk op 75 % van de prijs, B.T.W. exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen.


12. Eveneens ingeval van niet betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor nog niet uitgevoerde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt medegedeeld. Bij annulering is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum is vastgesteld op 35 % van de koopprijs en in geval van maatwerk op 75% van de prijs, B.T.W. exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Bovendien worden in het geval om het even welke door de klant nog verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.


13. Het is ons toegelaten voor elke welkdanige aan ons verschuldigde sommen retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die ons bezit zijn.


14. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de drie dagen na levering en vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de koopwaar. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.


15. De bedragen die de klant aan ons verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover ons. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ons uit te stellen of op te schorten.


16. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient uiteraard aan de wettelijke vereisten daartoe voldaan te zijn. Terzake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. 6 maanden verloopt vanaf de datum van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde. Aanspraken op vrijwaring wegen verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit stellen of op te schorten.


17. Onze verantwoordelijkheid tegenover de klant, om welke reden ook, is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen, waarvan dit bedongen maximum overschreden zou worden.


18. Ingeval van "vreemde oorzaak" (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte ongemogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Wij kunnen dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden ondermeer conventioneel als "vreemde oorzaak" beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen , en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.


19. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten varvangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling totnogtoe tussen partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.


20. De geleverde goederen worden eigendom van de koper na volledige betaling van de verkoopprijs. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.


21. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, het Vredegerecht Kortrijk en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Kortrijk. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bvb. kort gedingprocedure). Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen wijziging van bevoegdheid met zich. Het Belgisch recht is van toepassing.


22. Eigendomsvoorbehoud De geleverde goederen blijven het exclusieve en onvervreemdbare eigendom van de verkoper tot aan de integrale en onvoorwaardelijke betaling van de prijs, in hoofdsom en toebehoren. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, behoudt de verkoper het recht om de goederen terug te nemen op kosten van de koper, ongeacht in wiens handen deze goederen zich mogen bevinden. De koper ziet erop toe dat de goederen gemakkelijk identificeerbaar blijven tot aan de integrale en onvoorwaardelijke betaling van de prijs. Hij draagt de risico’s van –geheel of gedeeltelijk – verlies of beschadiging van de goederen. Indien de geldigheid van dit beding van eigendomsvoorbehoud in het land van de koper onderworpen is aan wettelijke vormen of aan bijzondere voorafgaande voorwaarden, moet de koper de verkoper hiervan op de hoogte brengen en de vormen en voorwaarden nakomen.